Trucks

PRIVATUMO PRANEŠIMAS KONSULTANTAMS

Pranešimas dėl asmens duomenų 

Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip apdorojami Jūsų asmens duomenys „Volvo Group“.

„Volvo Group“ gali apdoroti Jūsų asmens duomenis, jeigu esate ar buvote asmuo arba bendrovės, įsigijusios arba išsinuomojusios gaminį ar paslaugą, kuriuos siūlo viena iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, darbuotojas. Šiuo atveju skaitykite pranešimą klientams. 

Jeigu esate ar buvote asmuo arba bendrovės, kuri pardavė arba išnuomojo gaminį ar paslaugą vienai iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, darbuotojas, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą tiekėjams.

Jeigu esate ar buvote transporto priemonės vairuotojas arba statybos įrangos, kurią pardavė arba pagamino viena iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, operatorius, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą vairuotojams.

Jeigu dirbate arba dirbote „Volvo Group“ bendrovėje arba buvote samdomas kaip konsultantas, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą darbuotojams arba konsultantams. 

Valdytojo ir grupės privatumo pareigūno tapatybė bei kontaktiniai duomenys

Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip VOLVO apdoroja Jūsų asmens duomenis. 

Jus samdanti VOLVO bendrovė yra Jūsų asmens duomenų, kuriuos VOLVO gauna iš Jūsų ir kitų toliau nurodytų šaltinių, valdytojas. VOLVO yra atsakinga už Jūsų asmens duomenų apdorojimą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir teisės aktus. 

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į VOLVO grupės privatumo pareigūną adresu gpo.office@volvo.com, telefonu arba paštu adresu

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden (Švedija) 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO tvarkys visus ar dalį šių kategorijų asmens duomenų.

 • Individualūs duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, tautybė, pageidaujama kalba, nuotrauka
 • Organizacijos duomenys: konsultanto numeris, paslaugų aprašymas, darbo vieta, verslo padalinys, skyrius, vadovas, tiesioginiai pavaldiniai
 • Kontaktiniai duomenys: darbo vieta, namų adresas, el. paštas, telefono numeris
 • Konsultavimo administravimo duomenys: konsultavimo sutartis ir informacija apie paskyrimo pradžios ir pabaigos datas
 • Laiko duomenys: darbo valandos, išdirbtas laikas
 • Saugos duomenys: prieigos kortelės, prieigos teisės, prieigos kortelių ir teisių naudojimas
 • Sveikatos ir saugos duomenys: informacija apie su darbu susijusius incidentus
 • Gamybos / remonto / techninės priežiūros duomenys: Jūsų vykdyta stebėjimo ir registravimo veikla, susijusi su transporto priemonių gamyba, priežiūra, remontu ar technine priežiūra
 • kompetencijos duomenis: mokymosi įrašai ir mokymų veikla;
 • Kelionių administravimo duomenys: informacija apie verslo keliones, užsakymų informacija, paso numeris, kelionės sąskaitos faktūros ir išmokos
 • Pagalbos tarnybos ir palaikymo duomenys: Jūsų / Jūsų VOLVO vadovo / ŽI klausimai dėl Jūsų paskyrimo ar IT įrangos arba pagalbos, kuri Jums buvo suteikta dėl minėtų klausimų
 • Su IT susiję duomenys: vartotojo ID, slaptažodžiai, prisijungimo informacija, taip pat VOLVO IT įrangos, programų ar paslaugų naudojimo duomenys ir žurnalai, kaip numatyta kartais taikomose VOLVO IT strategijose

Konkrečiai pažymima, kad tam tikri sveikatos ir saugos duomenų aspektai pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus laikomi neatskleistinais duomenimis, todėl šiuos duomenis būtina tvarkyti itin atsargiai. Be to, pažymima, kad neatskleistini duomenys turi būti tvarkomi tik esant teisiniam įsipareigojimui ir (arba) turint aiškų sutikimą.

Atkreipkite dėmesį, kad tam tikri transporto priemonės sugeneruoti duomenys (pvz., transporto priemonės / važiuoklės numeris, signalai ir pan.) yra generuojami automatiškai, naudojantis „Volvo“ priklausančiu gaminiu, pavyzdžiui, sunkvežimiu. Tačiau VOLVO nenaudoja tokių duomenų, jei tai nėra susiję su bandymo veikla, kokybės problemų sprendimu ar gaminių plėtotės tikslais.

VOLVO taip pat gali tvarkyti asmenų, kuriuos VOLVO nurodėte kaip kontaktinius asmenis nenumatytu atveju, ribotą kiekį asmens duomenų (vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis).

VOLVO tvarkys asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais – daugiau informacijos pateikiama toliau.

 • Sutartinis įsipareigojimas. Pavyzdžiui, VOLVO turi tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad galėtų vykdyti su Jūsų darbdaviu sudarytą paslaugų sutartį.
 • Teisėti interesai. Paprastai VOLVO teisėti interesai yra vykdyti kasdienę veiklą, apsaugoti infrastruktūrą ir įrangą bei vykdyti vidinę kontrolę. Norėdama pagrįsti asmens duomenų tvarkymą subalansuotais teisėtais interesais, kiekvienu konkrečiu atveju VOLVO atlieka vertinimą. Pavyzdžiui, VOLVO reikia tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų administruoti verslo keliones, kai VOLVO teisėti interesai yra tvarkyti kasdienę veiklą; arba VOLVO reikia tvarkyti tam tikrus asmens duomenis, kad galėtų peržiūrėti IT įrangos būseną, kai VOLVO teisėti interesai yra apsaugoti savo įrangą.

Išskirtiniais atvejais ir tik kai negalima pritaikyti jokio kito teisinio pagrindo, VOLVO gali prašyti Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis. Duotą sutikimą bet kada galite atsiimti, tačiau tai neturės įtakos tvarkymo teisėtumui prieš atsiimant sutikimą.

VOLVO tvarkys Jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta ankstesniuose pavyzdžiuose, toliau pateiktais tikslais.

Administravimas (paprastai pagrįstas sutartiniu įsipareigojimu ir (arba) subalansuotais interesais)

 • Kad būtų galima užsiregistruoti VOLVO sistemose ir vykdyti bendrąjį paskyrimo bendrovėje VOLVO administravimą
 • Kad būtų galima tinkamai naudoti licenciją
 • Kad būtų galima turėti atnaujintą organizacijos schemą ir konsultantų įrašus, įskaitant vidinių ataskaitų ir statistikos parengimą
 • Kad būtų galima stebėti projektus

Ataskaitų teikimas (paprastai pagrįstas teisiniu įsipareigojimu ir (arba) subalansuotais interesais)

 • Kad būtų galima pateikti ataskaitas institucijoms, kaip to reikalaujama pagal įstatymą
 • Kad būtų galima stebėti darbo laiką sąskaitų faktūrų rengimo Jūsų darbdaviui tikslais

Darbo aplinka ir gaminių sauga (paprastai pagrįsta teisiniu įsipareigojimu ir (arba) subalansuotais interesais)

 • Kad būtų galima vykdyti VOLVO įsipareigojimus suteikti saugią darbo aplinką (įskaitant kontrolę ir apsaugą nuo neleistino patekimo į VOLVO patalpas ar prie įrangos) ir kitus darbo įsipareigojimus, išdėstytus darbo aplinkos ar darbo įstatymuose
 • Kad būtų galima vykdyti VOLVO įsipareigojimus, susijusius su gaminių sauga ir kokybe

Jūsų tobulėjimas ir veikla (paprastai pagrįsta teisiniu ir (arba) sutartiniu įsipareigojimu, ir (arba) subalansuotais interesais)

 • Kad būtų galima vykdyti kompetencijos kėlimo veiklą
 • Kad būtų galima vykdyti ir pasiūlyti mokymosi ir mokymų veiklą

Darbuotojų su darbu susijusi veikla (paprastai pagrįsta teisiniu ir (arba) sutartiniu įsipareigojimu, ir (arba) teisėtu interesu)

 • Kad būtų galima vykdyti darbo užduotis: el. laiškų rašymas, dokumentų, ataskaitų, pristatymų, brėžinių ir pan. rengimas
 • Kad būtų galima vykti verslo kelionių
 • Kad būtų galima atsakyti į Jūsų / Jūsų VOLVO vadovo / ŽI klausimus dėl Jūsų paskyrimo, IT įrangos / paslaugų arba pagalbos, kuri reikalinga vykdant Jūsų darbo užduotis, suteikimo
 • Kad būtų galima stebėti VOLVO strategijas, įskaitant „Volvo Group“ elgesio kodeksą ir VOLVO IT strategijas, kurios turėtų būti taikomos, norint užtikrinti, kad tokių strategijų laikomasi, ir ištirti tariamą draudžiamą veiklą

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kokybės problemų sprendimas (paprastai pagrįstas teisėtu interesu)

 • Kad būtų galima vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, susijusią su „Volvo“ gaminiais (pvz., sunkvežimiais), kuri apima transporto priemonės duomenų, sugeneruotų naudojantis „Volvo“ priklausančiu gaminiu (žr. pirmiau), naudojimą
 • Kad būtų galima spręsti kokybės problemas, susijusias su „Volvo“ gaminiais (pvz., sunkvežimiais), kuri apima transporto priemonės duomenų, gautų naudojantis „Volvo“ priklausančiu gaminiu (žr. pirmiau), naudojimą

 

Daugiausia VOLVO gaus asmens duomenis iš Jūsų, Jūsų VOLVO vadovo, Jūsų darbdavio, ŽI ar kitos trečiosios šalies, kurią mums nurodėte asmens duomenims gauti. Be to, kai kuriuos asmens duomenis automatiškai sugeneruos VOLVO IT ar tapati sistema, pavyzdžiui, kurdama vartotojo ID.

Asmens duomenys yra privalomi – jie reikalingi sudarant konsultavimo sutartį, todėl jos nebus galima sudaryti nepateikus reikiamų asmens duomenų.

Paprastai VOLVO nesidalys Jūsų asmens duomenimis ne „Volvo Group“ viduje, išskyrus, kai to reikalauja įstatymas ar reglamentai. Tačiau, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su kita „Volvo Group“ bendrove, įskaitant tą, kuri veiklą vykdo ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE). Be to, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, „Volvo“ gali dalytis asmens duomenimis su trečiosios šalies paslaugų teikėjais, įskaitant teikėjus, veiklą vykdančius ne ES / EEE.

VOLVO pasirūpins, kad būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių, užtikrinančių pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, tai gali būti tarp bendrovių sudarytos ar išorinio duomenų tvarkymo sutartys, parengtos laikantis ES patvirtintų standartinių sutarčių nuostatų ar ES-JAV privatumo skydo arba kitų panašių mechanizmų, kuriuos kartais pripažino ar patvirtino tiesiogiai susijusios institucijos. Jei turite klausimų dėl perdavimo, kreipkitės į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

Paprastai VOLVO saugos asmens duomenis konsultavimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Nutraukus konsultavimo sutartį, VOLVO saugos tik tuos asmens duomenis, kuriuos laiko reikalingais įvykdyti tikslus, kuriais jie buvo surinkti, tačiau tik tol, kol tokie tikslai bus pasiekti, arba pastaruoju atveju – tokį laikotarpį, kurio reikia norint įvykdyti vietinius teisinius, mokestinius ar bet kokius teisinius reikalavimus, esant faktiniam, galimam ar numatomam ginčui ar reikalavimui.  

Turite teisę prašyti VOLVO pateikti informaciją apie jos tvarkomus asmens duomenis ir tokius duomenis pasiekti. Be to, turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis arba juos ištrinti. Taip pat turite teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą, t. y. galite prašyti, kad tam tikromis aplinkybėmis VOLVO ribotų asmens duomenų tvarkymą. Turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo teisėto intereso pagrindu ar tiesioginės rinkodaros tikslu. Be to, turite teisę į duomenų perkeliamumą (asmens duomenų perkėlimą kitam valdytojui), jei VOLVO tvarko asmens duomenis turėdama Jūsų sutikimą ar vykdydama sutartinį įsipareigojimą, o tai atliekama automatiškai.

Jūs taip pat turite teisę priežiūros institucijai pateikti bet kokius skundus dėl VOLVO vykdomo asmens duomenų tvarkymo. Daugiau informacijos apie tas teises ir kaip jomis pasinaudoti gausite kreipęsi į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną. 

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises