Trucks

KITI PARTNERIAI IR VIEŠIEJI RYŠIAI

Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip apdorojami Jūsų asmens duomenys „Volvo Group“.

„Volvo Group“ gali tvarkyti asmens duomenis apie jus, jei susisiekdami su „Volvo Group“ veikiate kaip individualus asmuo arba jei esate ar buvote įmonės, kuri susisiekia su „Volvo Group“ kaip su verslo partneriu, darbuotojas.

Valdytojo ir grupės privatumo pareigūno tapatybė bei kontaktiniai duomenys

„Volvo Lastvagnar AB“, „Volvo Bussar Aktiebolag“, „Volvo Construction Equipment Aktiebolag“, „AB Volvo Penta“, „Renault Trucks Defense“, „Renault Trucks SAS“, „Volvo Financial Services Aktiebolag“, „WirelessCar Sweden AB“ ir „AB Volvo“ (toliau kartu – VOLVO), kaip asmens duomenų valdytojai, yra atsakingi už su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir teisės aktus.

Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į VOLVO grupės privatumo pareigūną adresu gpo.office@volvo.com, telefonu arba paštu adresu

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden (Švedija)

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO tvarkys visus ar dalį šių kategorijų asmens duomenų:
 

Kontaktiniai duomenys: tokie kaip vardas ir pavardė, el. paštas, pašto adresas, telefono numeris
 

organizacijos duomenis: bendrovės pavadinimas, pareigos, darbo vieta, šalis;
 

Tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai
 

VOLVO tvarkys asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais ir tikslais – daugiau informacijos pateikiama toliau.
 

Teisėti interesai. VOLVO teisėti interesai apima interesą vykdyti kasdienę veiklą laikantis teisėtos ir sąžiningos verslo praktikos, įskaitant santykių su verslo partneriais valdymą, kad būtų galima vykdyti sutartį (-is) ar bendradarbiavimo susitarimus, kurių šalimi esate Jūs ar Jūsų darbdavys, ir (arba) imtis veiksmų, kurių reikia prieš sudarant sutartį su Jumis ar Jūsų darbdaviu. Pavyzdžiui, VOLVO reikės žinoti pageidaujamą kalbą, kad galėtų kasdienėje veikloje tinkamai su Jumis bendrauti.
 

Išskirtiniais atvejais ir tik kai negalima pritaikyti jokio kito teisinio pagrindo, VOLVO gali prašyti Jūsų atskiro sutikimo tvarkyti asmens duomenis šiais tikslais. Davę sutikimą, visada turėsite teisę bet kada jį atsiimti, tačiau tai neturės įtakos tvarkymo teisėtumui prieš atsiimant sutikimą.
 

VOLVO tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
 

Reklaminių ryšių ir rinkodaros tikslai, pavyzdžiui, VOLVO periodinio naujienlaiškio / žurnalų, informacijos apie mūsų paslaugas, reklaminės medžiagos, pakvietimų į mūsų ar trečiųjų šalių bendrovių, su kuriomis bendradarbiaujame, organizuojamus renginius siuntimas.
 

Apklausų tikslai: vykdant galutinio kliento ar prekybos atstovų pasitenkinimo apklausas, gaminių kokybės ir proceso tobulinimo apklausas.

VOLVO pirmiausia gaus Jūsų asmens duomenis iš Jūsų ir darbdavio. Be to, galime gauti asmens duomenis iš bendrovės, kuri Jums pardavė ar išnuomavo VOLVO gaminį ar paslaugą.

Kai kuriuos asmens duomenis automatiškai sugeneruos VOLVO IT ar tapati sistema, kai kuriate ar naudojatės prieiga prie VOLVO teikiamų internetinių paslaugų.

Tam tikri asmens duomenys yra būtini tam, kad VOLVO galėtų bendrauti su savo verslo partneriais ir visuomenės nariais, susisiekiančiais su VOLVO. Nepateikus asmens duomenų nebus galima tvarkyti ir suteikti informacijos, gaminių ar paslaugų, kurių Jūs ar Jūsų darbdavys gali tikėtis iš VOLVO. 

Paprastai VOLVO nesidalys Jūsų asmens duomenimis už „Volvo Group“ ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas ar reglamentas. Tačiau, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su kita „Volvo Group“ bendrove, įskaitant tą, kuri veiklą vykdo ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE). Be to, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su trečiosios šalies bendrovėmis ir paslaugų teikėjais, įskaitant bendroves ir paslaugų teikėjus, veiklą vykdančius ne ES / EEE.

VOLVO pasirūpins, kad būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių, užtikrinančių pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, tai gali būti tarp bendrovių sudarytos ar išorinio duomenų tvarkymo sutartys, parengtos laikantis ES patvirtintų standartinių sutarčių nuostatų ar ES-JAV privatumo skydo arba kitų panašių mechanizmų, kuriuos kartais pripažino ar patvirtino tiesiogiai susijusios institucijos. Jei turite klausimų dėl perdavimo, kreipkitės į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

VOLVO saugos asmens duomenis tol, kol reikia teisėtiems ar pagal sutartį numatytiems įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į sutarties laikotarpį, garantiją ir atsakomybės dėl gaminių reikalavimus, bet ne ilgiau nei VOLVO reikia įgyvendinti tikslus, kuriais jie buvo surinkti.

Turite teisę prašyti VOLVO pateikti informaciją apie jos tvarkomus asmens duomenis ir tokius duomenis pasiekti. Be to, turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis arba juos ištrinti. Taip pat turite teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą, t. y. galite prašyti, kad tam tikromis aplinkybėmis VOLVO ribotų asmens duomenų tvarkymą. Turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo teisėto intereso pagrindu ar tiesioginės rinkodaros tikslu. Be to, turite teisę į duomenų perkeliamumą (asmens duomenų perkėlimą kitam valdytojui), jei VOLVO tvarko asmens duomenis turėdama Jūsų sutikimą ar vykdydama sutartinį įsipareigojimą, o tai atliekama automatiškai.

Jūs taip pat turite teisę priežiūros institucijai pateikti bet kokius skundus dėl VOLVO vykdomo asmens duomenų tvarkymo. Daugiau informacijos apie tas teises ir kaip jomis pasinaudoti gausite susisiekę su VOLVO grupės privatumo pareigūnu.

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises