Trucks

Pranešimas dėl privatumo įdarbinimo procese

Pranešimas apie asmens duomenis

Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „Volvo Lietuva", į kurią Jūs kreipiatės dėl darbo, tvarkys Jūsų asmens duomenis.

UAB „Volvo Lietuva" yra asmens duomenų, kuriuos gauna iš Jūsų, valdytojas (toliau – VOLVO).

VOLVO turi apdoroti Jūsų asmens duomenis tam, kad tvarkytų jūsų prašymą ir / arba vartotojo profilį dėl darbo „Volvo Group“ įmonėse galimybių.

VOLVO taip pat gali apdoroti Jūsų duomenis, jeigu jūs esate ar buvote VOLVO darbuotojas arba dirbote kaip konsultantas. Tokiu atveju, prašome susipažinti su pranešimu dėl darbuotojų privatumo arba  pranešimu dėl konsultuojančių darbuotojų privatumo.

Duomenų apsaugos pareigūnas ir jo kontaktai

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip VOLVO apdoroja Jūsų asmeninius duomenis. VOLVO atsako už Jūsų duomenų tvarkymą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir taisykles.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su VOLVO duomenų apsaugos pareigūnu elektroninio pašto adresu DPO_Office@volvo.com; paštu AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Sweden; arba telefonu +46 (0)31 66 00 00.

Kokias asmens duomenų kategorijas gali tvarkyti VOLVO?

VOLVO tvarkys dalį arba visas iš žemiau pateiktų asmens duomenų kategorijų:

  • Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, tautybė, pageidaujama kalba, nuotrauka;
  • Kontaktinius duomenis, tokius kaip namų adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
  • Sveikatos duomenis, tokius kaip informacija apie sveikatos patikrinimo rezultatus, narkotinių medžiagų testavimo rezultatus (jei taikoma);
  • Gebėjimų ir kompetencijų duomenis, tokius kaip gyvenimo aprašymas (CV), mokymosi įrašai ir mokymosi veikla.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kurie sveikatos duomenų aspektai pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus laikomi jautriais duomenimis ir su jais bus elgiamasi itin atsargiai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

VOLVO tvarkys Jūsų asmeninius duomenis 1) administraciniais tikslais, kad užtikrintų jūsų pateikto prašymo ir susijusių dokumentų administravimą ir vertinimą, kad sukurtų jūsų vartotojo profilį; ir 2) įdarbinimo tikslais, siekiant patogiai ir greitai surasti tinkamą kandidatą į esamą laisvą darbo vietą. Teisinis asmeninių duomenų tvarkymo pagrindas 1) ir 2) punktuose išdėstytiems tikslams yra tas, jog VOLVO yra teisėtai suinteresuota turėti organizuotą kandidatų administravimo sistemą bei vykdyti įdarbinimo veiklą taip, kad įdarbintų ir išlaikytų kvalifikuotus darbuotojus.

Suderinant VOLVO teisėtus interesus išdėstytus aukščiau ir Jūsų interesus, pamatines teises bei laisves, įvertinome, jog įdarbinimo procese asmens duomenų apdorojimas yra būtinas, ir kad kandidatai supranta ir sutinka su tuo, pateikdami prašymą dėl darbo. Be kandidato asmens duomenų apdorojimo VOLVO negalėtų pasiekti aukščiau išdėstytų teisėtų tikslų. Gautus asmeninius duomenis VOLVO apdoroja su derama pagarba ir laikydamasi VOLVO saugojimo ir prieigos teisių principų. VOLVO apdoroja tik tą informaciją, kuri reikalinga Jūsų įdarbinimo tikslu. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams, nebent Jūs su tuo sutinkate. Yra laikoma, kad toks Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra suderinamas su Jūsų pageidavimu tapti VOLVO darbuotoju ir kad toks Jūsų asmens duomenų tvarkymas nėra Jūsų teisių ir laisvių pažeidimas.

Išimtinais atvejais ir tik tada, kai negalima taikyti jokio kito teisinio pagrindo, VOLVO gali paprašyti Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jeigu Jūs pateikėte savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, Jūs galite bet kuriuo metu jį atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos sutikimo, kuris buvo gautas prieš jo atšaukimą, teisėtumui.

Norėdami atšaukti sutikimą, susisiekite su VOLVO duomenų apsaugos pareigūnu pagal aukščiau pateiktą kontaktinę informaciją.

Iš kur VOLVO gaus Jūsų asmens duomenis?

VOLVO pirmiausia gaus Jūsų asmens duomenis iš Jūsų arba iš trečiosios šalies, kurią Jūs nurodėte. Be to, kai kurie asmens duomenys gali būti automatiškai sugeneruoti VOLVO IT sistemoje,  pavyzdžiui, sukurtas vidinis identifikacinis numeris.

Kas atsitiks, jei Jūs nepateiksite VOLVO Jūsų asmens duomenų?

Asmens duomenys reikalingi ir būtini tam, kad apdorotume Jūsų prašymą dėl darbo. Jeigu Jūs nepateiksite VOLVO reikalingų asmens duomenų, Jūsų paraiška negalės būti svarstoma.

Kaip VOLVO dalinsis Jūsų asmens duomenimis? Ar jie bus siunčiami už EU/EEE zonos ribų?

VOLVO nesidalins Jūsų asmens duomenimis su kitais asmenimis, nepriklausančiais „Volvo Group“, nebent to reikalaujama pagal įstatymus ar reglamentus. Tačiau asmens duomenų tvarkymo tikslais VOLVO gali dalytis Jūsų asmens duomenimis su kita „Volvo Group“ įmone, įskaitant įmonę iš ES ar EEE nepriklausančių šalių. VOLVO, jei tai yra būtina užtikrinti tinkamą asmens duomenų apdorojimą, taip pat gali dalytis Jūsų asmens duomenimis su trečiosios šalies tiekėjais, įskaitant tiekėjus iš ES ar EEE nepriklausančių šalių.

VOLVO imsis visų pagrįstų priemonių, kad įsitikintų, jog apsaugos priemonės užtikrina tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, kaip reikalaujama taikomuose duomenų apsaugos įstatymuose. Tokie veiksmai, pavyzdžiui, gali apimti įmonės vidaus ar išorės duomenų tvarkymo susitarimų, pagrįstų ES patvirtintomis standartinėmis sutartinėmis sąlygomis arba ES ir JAV privatumo apsaugos įstatymu, naudojimą ar kitus mechanizmus, kuriuos laikas nuo laiko pripažino arba patvirtino atitinkamos institucijos. Jei turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų perdavimą, kreipkitės į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

Kiek laiko VOLVO saugos jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis VOLVO saugos iki įdarbinimo proceso pabaigos ir 2 (du) metus po to tam atvejui, jei grėstų galimas ginčas (pavyzdžiui, dėl galimos diskriminacijos). Jeigu yra gautas Jūsų sutikimas saugoti asmens duomenis galimo įdarbinimo ateityje tikslu, Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi iki kol bus aktualu ir / arba iki tol, kol toks sutikimas bus atšauktas.

Jūsų duomenų apsaugos teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad VOLVO leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad VOLVO ištaisytų ar ištrintų Jūsų asmens duomenis. Taip pat, Jūs galite prašyti, kad VOLVO apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Jūs turite teisę nesutikti, kad VOLVO tvarkytų Jūsų asmens duomenis siekiant teisėtų VOLVO tikslų arba apdorotų juos tiesioginio marketingo tikslais. Be to, Jūs taip pat turite teisę prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu VOLVO atliekamas Jūsų duomenų valdymas remiasi Jūsų sutikimu arba kontraktiniais įsipareigojimais ir yra automatizuotas.

Jūs taip pat turite teisę pasiskųsti dėl VOLVO asmens duomenų apdorojimo prižiūrinčiai institucijai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie šias teises ir kaip jomis naudotis, prašome susisiekti su VOLVO duomenų apsaugos pareigūnu.