Trucks

PRIVATUMO PRANEŠIMAS OPERATORIAMS IR VAIRUOTOJAMS (TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip apdorojami Jūsų asmens duomenys „Volvo Group“.

„Volvo Group“ gali apdoroti Jūsų asmens duomenis, jeigu esate ar buvote asmuo arba bendrovės, įsigijusios arba išsinuomojusios gaminį ar paslaugą, kuriuos siūlo viena iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, darbuotojas. Šiuo atveju skaitykite pranešimą klientams.

Jeigu esate ar buvote asmuo arba bendrovės, kuri pardavė arba išnuomojo gaminį ar paslaugą vienai iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, darbuotojas, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą tiekėjams.

Jeigu esate ar buvote transporto priemonės vairuotojas arba statybos įrangos, kurią pardavė arba pagamino viena iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, operatorius, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą vairuotojams.

Jeigu dirbate arba dirbote „Volvo Group“ bendrovėje arba buvote samdomas kaip konsultantas, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą darbuotojams arba konsultantams.

Valdytojo ir grupės privatumo pareigūno tapatybė bei kontaktiniai duomenys

„Volvo Lastvagnar AB“, „Volvo Bussar Aktiebolag“, „Volvo Construction Equipment Aktiebolag“, „AB Volvo Penta“, „Renault Trucks Defense“, „Renault Trucks SAS“, „Volvo Financial Services Aktiebolag“, „WirelessCar Sweden AB“ ir „AB Volvo“ (toliau – VOLVO), kaip asmens duomenų valdytojai, yra atsakingi už su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir teisės aktus.

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į VOLVO grupės privatumo pareigūną adresu gpo.office@volvo.com, telefonu arba paštu adresu

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden (Švedija) 

+46 (0)31 66 00 00 

Transporto priemonės sugeneruoti duomenys

 

Jei transporto priemonės sugeneruotus duomenis galima susieti su Jumis, kaip fiziniu asmeniu, tokie duomenys bus laikomi asmens duomenimis. VOLVO tvarkys šių kategorijų transporto priemonėje sugeneruotus duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad VOLVO nebūtinai tvarkys visus toliau išvardytus duomenis.

 

Vairuotojo elgesys ir našumas, pavyzdžiui, vairavimo būdas; momentiniai geografinės padėties ir vietovės duomenys, prietaisų skydelio kalbos nuostatos

 

Transporto priemonės identifikacijos numeris, pavyzdžiui, transporto priemonės ID (įskaitant VIN ir važiuoklės ID), IP numeris, MAC adresas 

 

Transporto priemonės našumo duomenys, pavyzdžiui, techniniai transporto priemonės duomenys, informacija iš transporto priemonės komponentų, akumuliatoriaus naudojimas, variklio duomenys, degalų sąnaudos, galios / sukimo momento duomenys, trikčių kodai

 

Transporto priemonės naudojimo duomenys, pavyzdžiui, stabdžių naudojimas, pavarų perjungimas, greitėjimas / lėtėjimas, prietaisų skydelio nuostatos, galios / sukimo momento išnaudojimas, variklio sugeneruoti techniniai duomenys; kelio ir aplinkos sąlygų nustatymo duomenys su laiko žymomis ir darbo valandomis 

 

Aplinkos duomenys, pavyzdžiui, kelio, aplinkos sąlygos

 

Tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai 

VOLVO teisėti interesai

 

VOLVO nuolat siekia sukurti, pagaminti ir pasiūlyti geriausius ir inovatyviausius gaminius bei paslaugas. Nuolat vertindama ir analizuodama šioje srityje eksploatuojamų transporto priemonių duomenis, VOLVO gali kurti ir tobulinti mūsų gaminius ir paslaugas. Todėl VOLVO tvarkys transporto priemonės sugeneruotus duomenis, kad galėtų:

 

  • atlikti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą bei patobulinti ir prižiūrėti dabartinius gaminius, paslaugas bei kurti naujus gaminius ir paslaugas; 
  • nustatyti kelių ypatybes, tipus ir sąlygas bei suprasti išorinį aplinkos poveikį transporto priemonėms pagal transporto priemonės vietą; 
  • spręsti transporto priemonių kokybės problemas; 
  • vykdyti avarijos vietos tyrimus; 
  • tvarkyti garantiją;
  • tvarkyti atsakomybės dėl gaminių skundus; 
  • vykdyti sutarties ar reglamentų laikymosi stebėjimą;
  • vykdyti aktyvią priežiūrą ir diagnostiką; 

 

pateikti patarimų klientams apie gaminius ir paslaugas, kurios jiems gali tikti, atsižvelgiant į jų transporto priemonių našumą ir naudojimą. 

 

VOLVO tvarkys transporto priemonės sugeneruotus duomenis dėl savo teisėto intereso vykdyti tokį tvarkymą. VOLVO teisėtas interesas apima interesą vykdyti kasdienę veiklą, susijusią su saugos, garantijos ir atsakomybės dėl gaminių problemomis. Be to, VOLVO teisėtas interesas apima interesą tobulinti gaminius ir paslaugas pagal jų dabartinių funkcinių ypatybių duomenis. 

 

Teisinis įsipareigojimas

VOLVO gali tvarkyti transporto priemonės variklio sugeneruotus duomenis, kad galėtų vykdyti ES direktyvoje 2007/46/EB įtvirtintus tipo patvirtinimo reikalavimus ir kitus taikomus teisinius įsipareigojimus.

VOLVO gaus asmens duomenis iš transporto priemonės interaktyviu būdu per belaidį tinklą (pvz., telematikos šliuzą) arba naudodama diagnostikos priemones, pvz., „Tech Tool“, prijungus laidą.

Paprastai VOLVO nesidalys Jūsų asmens duomenimis už „Volvo Group“ ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas ar reglamentas. Tačiau, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su kita „Volvo Group“ bendrove, įskaitant tą, kuri veiklą vykdo ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE). Be to, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su trečiosios šalies bendrovėmis ir paslaugų teikėjais, įskaitant bendroves ir paslaugų teikėjus, veiklą vykdančius ne ES / EEE.

VOLVO pasirūpins, kad būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių, užtikrinančių pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, tai gali būti tarp bendrovių sudarytos ar išorinio duomenų tvarkymo sutartys, parengtos laikantis ES patvirtintų standartinių sutarčių nuostatų ar ES-JAV privatumo skydo arba kitų panašių mechanizmų, kuriuos kartais pripažino ar patvirtino tiesiogiai susijusios institucijos. Jei turite klausimų dėl perdavimo, kreipkitės į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

Su tam tikra transporto priemone susiję duomenys bus tvarkomi visą numatomą transporto priemonės tipo eksploatavimo laikotarpį, kuris gali būti iki 25 metų.

Turite teisę prašyti VOLVO pateikti informaciją apie jos tvarkomus asmens duomenis ir tokius duomenis pasiekti. Be to, turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis arba juos ištrinti. Taip pat turite teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą, t. y. galite prašyti, kad tam tikromis aplinkybėmis VOLVO ribotų asmens duomenų tvarkymą. Turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo teisėto intereso pagrindu ar tiesioginės rinkodaros tikslu. Be to, turite teisę į duomenų perkeliamumą (asmens duomenų perkėlimą kitam valdytojui), jei VOLVO tvarko asmens duomenis turėdama Jūsų sutikimą ar vykdydama sutartinį įsipareigojimą, o tai atliekama automatiškai.

 

Jūs taip pat turite teisę priežiūros institucijai pateikti bet kokius skundus dėl VOLVO vykdomo asmens duomenų tvarkymo. Daugiau informacijos apie tas teises ir kaip jomis pasinaudoti gausite kreipęsi į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises